بسه دیگه حالا اون هم یک حرفی زد...
دلیل نمیشه شما خرد خاکشیرش کنید...
به آدمک های توی متن هم دقت کنید...()
شوخی کرده بود...
ببخشید اگه یکم تند گفتم...