بدترین خاطرم غرق شدن مینام تو آکوریوم بود. صبح وقتی بیدار شدم دیدم تو آبه و مرده تازه زبون وا کرده بود. هیییی خدااا...