گیاه آپارتمانی نخل کاریوتا
گیاه آپارتمانی که به بلندی ۲/۱ متر می رسد. در گیاه بالغ هر برگ (فروند) شامل برگچه هایی مجزا به طول ۱۵ و پهنای ۱۰ سانتی متر است که نوک هریک از برگچه ها به نظر پاره پاره شده می آید.
نیازها: به مکان پرنور و مرطوب، آبیاری منظم و کود دهی نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد. جهت پرپشت شدن گیاه جوانه های انتهایی را می چینند. ازدیاد: از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امکان پذیر است. www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html