وسطش مشكي دورش قرمز همشون ازدم اخه من فقط ماهي دارم