نام انگلیسی: Tooran protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات وحش توران

پناهگاه حيات وحش توران بين 22/36 الي 35 عرض شمالي و 02/57 الي 55 طول شرقي به مساحت 244912 هکتار و در حوزه شهرستان شاهرود از استان سمنان واقع شده است.
پوشش گياهي: كمپوزيته و كنوپودياسه .
پستانداران : قوچ و ميش ,*كل و بز ,*گورخر ,* جبير ,*آهو,* پلنگ و*يوزپلنگ
پرندگان: باقرقره , كبك ,*هوبره و* زاغ بور.

پناهگاه حیات وحش توران با مساحتی بالغ بر 303330 هکتار طی مصوبه شماره 234 مورخ 6/5/1355شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 3874055 تا 3957206 عرض جغرافیایی و 400944 تا 504342 طول جغرافیایی در زون40 درغرب استان سمنان واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:
این منطقه در قالب مجموعه توران به عنوان یکی از ذخیره گاههای زیست کره محسوب میگردد.دارای اکوسیستمی کویری است واز گونه های مهم گیاهی میتوان از افدرا؛ مارونگ ؛ اشنان؛ تنگرس؛ گز؛ تاغ و قیچ و از گونه های مهم جانوری میتوان از گورخر؛ پلنگ؛ یوزپلنگ؛ بز و پازن؛جبیر؛ آهو؛ هامستر؛ جربیل ؛کاراکال ؛ شاهین؛ بحری؛ بالابان و زاغ بور نام برد.

عوامل تهدید کننده:
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از چرای دام و شکار غیر مجاز در داخل منطقه نام برد.
گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از: گورخر، پلنگ، يوزپلنگ، جبير، آهو، بز و پازن، گربه پالاس، گربه شني، كاراكال، شغال، كفتار، روباه، زرده بر، بزمجه، حواصيل، اردك بلوطي، قرقي، عقاب، هوبره، زاغ بور، كركس و شاهين.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com