نام انگلیسی: Kaghaz-Kanan hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کاغذ کنان

منطقه شکار ممنوع کاغذ کنان با وسعت 55000 هکتار بین 4/47 تا 19/48 طول شرقی و 15/37 تا 24/37 عرض شمالی قرار گرفته است .
اهمیت:
اهمیت این منطقه به دلیل شرایط خاص زیستگاهی برای انواع گونه های حیات وحش میباشد .
همچنین منطقه شکار ممنوع کاغذکنان به عنوان اخرین زیستگاه آهو و گونه در معرض انقراض پلنگ در استان آذر بایجان شرقی شناخته شده است .
تاریخچه:
منطقه کاغذکنان از سال 1380 به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان محیط زیست میباشد .
گونه های جانوری شاخص منطقه شکار ممنوع کاغذکنان:
1- آهو
2- کل و بز
3- پلنگ
4- سیاه گوش
5- خرس قهوه ای
6- گرگ
7- شغال
8- روباه معمولی
9- کبک
10- کبک چیل

گونه های گیاهی شاخص منطقه شکار ممنوع کاغذکنان:
1- ارس
2- بنه
3- داغداغان
4- زالزالک
و انواع گیاهان مرتعی و گراسها

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com