نام انگلیسی: God-e Ghool hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع گود غول

این منطقه در غرب کوبر نمک سیرجان در ۴۰ کیلومتری غرب شهر سیرجان و در حاشیه شمالی منطقه حفاظت شده ، بهرام گور( استان فارس ) واقع شده است . مساحت منطقه تقریباً ۵۰۱۷۵ هکتار و بلندترین ارتفاع آن کوه سیاه می باشد که ۲۷۱۵ متر بلندی
دارد و کم ارتفاع ترین منطقه دشتی آن دشت چاه هنزاء از سطح دریا ۱۷۳۰ متر ارتفاع دارد که در شرق منطقه واقع شده است .
به طور کلی پوشش گیاهی منطقه در بیشتر بخشهای آن خصوصاً کم شیب سر دشتی و نیز اعظم نواحی کوهستانی را گیاه درمنهبه صورت یک گونه غالب تشکیل داده است که به همراه آن گیاه قیچ نیز با پوشش کم یا زیاد دیده می شود درختچه قوسک نیز بهصورت نسبتاً پر تراکم روییده است . در این منطقه درختچه کهکم و بنه دیده می شود در مجموع تعداد ۲۰۶ گونه گیاه اوندی مشاهده می شود . حیوانات منطقه شامل کل و بز ، قوچ و میش ، جبیر و پرندگان عقاب طلایی سارگپه پابلند ، دلیجه ، شاهین ، کبک تیهو ،کبوترچاهی ، کوکر شکم سیاه ، چکاوک محلی ، زاغ بور ، هوبره می باشد .گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com