نام انگلیسی: Mazayjan hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع مزایجان

این منطقه با وسعت ۴۰۰۰۰ هکتار در ۲۵ ۵۴ طول شرقی و ۲۸ ۲۱ عرض شمالی ودر ۷۰ کیلومتری جنوب شهرستان داراب و شرق زرین دشت در ارتفاعات کوه مرو تلخی واقع شده است.

پوشش گیاهی:
گرامینه،کلاه میر حسن،گون،کنگر،بومادران،اسپ ند،گیاهان دارویی ودرختان ودرختچه هایی چون بنه،کیکم،ارژن،بادام،تنگرس ،خوشک،آلبالوی وحشی وکاروان کش .
حیات وحش:
کل وبز،قوچ و میش ،گراز،کفتار،خرگوش،گرگ،تشی وپرندگان شامل: کبک،تیهو،باقرقره،وزنبور خوار ،کبوتر چاهی،پرستو، زاغ نوک سرخ، سهره،چکاوک، چک چک، زرده پره و هوبره .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com