نام انگلیسی: Mlboland hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع مل بلند

این منطقه با وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۳۳ ۵۲ تا ۴۰ ۵۳ و عرض جغرافیایی ۴ ۲۹ تا ۱۳ ۲۹ در ۵۲ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و درمحور شیراز فیروزآباد قرار دارد .
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا” درختان جنگلی ومرتعی عمده ترین گونه های گیاهی منطقه شامل بنه ،
،بادام وحشی، کلخنگ ،کیالک،کیکم، تنگس،انواع گون،آویشن ، کما ،ارژن ،،گیاهان مرتعی یکساله وچند ساله میباشد،


ارس – سرو کوهی Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه Pistacha atlantica
کلخنگ Pistacia mutica
بادام کوهی Amygdalus scoparia
تنگرس Amygdalus lycedis
ارژن Amygdalus eriocada
کیکم Acer cinerascens
گون Astragalus spp
کنگر Gundelia spحیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش، خرگوش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، روباه، شغال ،تشی
پرندگان : سنگ چشم، زاغی ، کبک ،تیهو،گنجشک ،، دلیجه،چک چک کوهی ، کمر کلی ،سهره معمولی.

آسیب*پذیر حمایت شده در خطر انقراض نام فارسی نام علمی
* گرک Canis lupus
* تشی Hystrix. indica
کفتار Hyacna hyacna
قوچ و میش وحشی Ovis oricntalis
* * *روباهگردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com