نام انگلیسی: Kahyaz hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کهیاز

منطقه* کهیاز با مساحت* حدود 100 هزار هکتار در شرق* شهرستان* اردستان* و در حد فاصل* طول* جغرافیایی* (53 و 52) و (23 و 52) شرقی* و (30 و 33) تا (8 و 33) عرض* شمالی* قرار دارد. ورودی* منطقه* با مرکز شهرستان* حدود 10 کیلومتر فاصله* داشته* و راه* ارتباطی* زواره* - شهراب* و مسیر راه* آهن* در شمال* منطقه* و راه* آسفالته* اردستان* - نائین* از حاشیه* غربی* منطقه* می*گذرد. آب* و هوای* منطقه* نیمه* خشک* و بیابانی* بوده*، میانگین* بارندگی* سالیانه* آن* حدود 80 میلی* متر و متوسط* دمای* آن* 17 درجه* سانتی* گراد می*باشد .

منبع* اصلی* تامین* آب* آن* نزولات* آسمانی* است* که* در سایر فصل*ها به* صورت* چشمه* ظاهر می*گردند و اکثراً نیز دائمی* هستند. از مهمترین* آنها می*توان* به* چشمه* سبز، چشمه* چنار، چشمه* توت* و چشمه* بابااحمد اشاره* کرد. سنگابها و همچنین* چند آبشخور در محل* آبشخور در محل*های* دره* باغ*، سنجتو، بابااحمد و نصرن* از دیگر منابع* تامین* کننده* آب* این* منطقه* می*باشند .

منطقه* کهیاز از دشتها، کوه*ها و تپه* ماهورهای* متعددی* تشکیل* یافته* که* از مهمترین* آنها می*توان* دشت*های* دره* باغ* و انجیله* و ارتفاعات* کهیاز (دیاز) و کوه* سیاه* را نام* برد.

این* منطقه* به* لحاظ* شرایط* خاص* جغرافیایی* و زیستی* و برخورداری* از پوشش* گیاهی* و جانوری* مناسب* در صورت* برنامه* ریزی* دقیق* و حفاظت* مطلوب* دارای* ارزش* حفاظتی* بالایی* بوده*، چنانچه* در حال* حاضر یکی* از بهترین* زیستگاههای* هوبره* که* گونه*ای* در معرض* خطر انقراض* است* می*باشد.

از مهمترین* گیاهان* منطقه* می*توان* به* بادام* کوهی*، انجیز، گز، تاغ*، خارشتر، درمنه* و قیچ* اشاره* کرد. آهو، قوچ* و میش*، روباه* شنی*، گرگ*، شغال* و تشی* نیز گونه*های* مهم* پستاندار منطقه* محسوب* می*شوند. همچنین* هوبره*، کبک*، تیهو، زنبور خور معمولی*، چکاوک* کاکلی*، کبوتر جنگلی* و دم* جنبانک* خاکستری* پرندگانی* هستند که* در اینجا یافت* می*شوند.

در اردیبهشت* ماه* 1381، با توجه* به* توانمندیهای* اکولوژیکی* و اقدامات* انجام* شده* در زمینه* تامین* امکانات* حفاظتی*، منطقه* کهیاز توسط* کارشناسان* اداره* حفاظت* محیط* زیست* استان* اصفهان* به* عنوان* منطقه* شکار ممنوع* به* سازمان* حفاظت* محیط* زیست* پیشنهاد گردید و با پیگیریهای* بعمل* آمده* سرانجام* از تاریخ* اول* مهرماه* 1381 به* مدت* 5 سال* با حدود مشخصه* ذیل* به* عنوان* منطقه* شکار ممنوع* اعلام* گردید:

شمالی*:

از زواره* به* سمت* شرق* در امتداد جاده* آسفالته* زواره* - جان* آباد تا روستای* جان* آباد و پس* از امتداد جاده* جان* آباد تا تقاطع* آن* با جاده* خاکی* حوض* حاج* سلطان

شرقی*:

از تقاطع* جاده* جان* آباد با جاده* خاکی* حوض* حاج* سلطان* به* سمت* جنوب* در امتداد جاده* حوض* حاج* سلطان* تا تقاطع* آن* با جاده* واقع* در نیم* کیلومتری* شمال* راه* آهن* سپس* به* سمت* غرب* در امتداد جاده* مذکور تا تقاطع* آن* با جاده* خاکی* واقع* در 5/4 کیلومتری* و در ادامه* به* سمت* جنوب* تا روستای* شهراب* سپس* به* سمت* غرب* در امتداد جاده* زواره* - شهراب* تا تقاطع* آن* با جاده* سفیده* - کهیاز و از این* تقاطع* به* سمت* جنوب* در امتداد جاده* سفیده* - کهیاز تا روستای* کهیاز

جنوبی*:

از روستای* کهیاز در امتداد جاده* خاکی* تا روستای* مهر اندوه* و سپس* در امتداد شمال* شرق* تا روستای* کاشانک* و سپس* از کاشانک* در امتداد جاده* خاکی* به* روستای* پنج* و سپس* از روستای* پنج* در امتداد جاده* آسفالته* پنج* - زفرقند تا روستای* زفرقند

غربی*:

از روستای* زفرقند به* سمت* شمال* غرب* در امتداد جاده* اردستان* - نائین* تا فاصله* 5/12 کیلومتر و سپس* در امتداد خط* تراز 1500 متر تا روستای* کچو مثقال*، در ادامه* در امتداد جاده* خاکی* کچو مثقال* - زواره* تا زواره*گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com