نام انگلیسی: Eish-e Ala & Kafe Taghestan hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان

منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان با وسعت 152000 هکتار در استان یزد واقع است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com