نام انگلیسی: Koohhava & Tangkhor hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگخور

این منطقه با وسعت ۸۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۴۱ ۵۲ تا ۲۱ ۵۳ و عرض شمالی ۴۰ ۲۷ تا ۵۶ ۲۷ در فاصله ۸۵ کیلو متری شمال لامرد و ۶۵ کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار دارد.

پوشش گیاهی:
کنار،استبرق،بنه،کلخنگ،باد ام وحشی، کیکم، انواع گون وگونه های مرتعی .
حیات وحش:
پستانداران شامل : کل وبز ،قوچ ومیش،گرگ،پلنگ،روباه،شغال، خزندگان وانواع پرندگان شکاری و کبک وتیهو میباشد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com