نام انگلیسی: Darab hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب

این منطقه با وسعت ۵۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۲۱ ۵۵ تا ۵۴ ۵۵ و عرض جغرافیایی ۱۶ ۲۸ تا ۴۷ ۲۸ در حوزه شهرستان داراب ودر حوالی روستای لایزنگان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس،بنه،کلخنگ،بادام وحشی ،تنگرس،ارژن،کیکم،زالزالک، انجیر وحشی،آلبالو،گیلاس وحشی،خرزهره،گون، کلاه میر حسن و مورد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،گرگ،شغال،روباه، خرس، جوجه تیغی،خرگوش،گراز،کفتارو پرندگان آن شامل:کبک،تیهو،بلدرچین،جغد �کبوتر جنگلی،انواع عقاب،سارگپه،خزندگانی نظیر:مارهای مناطق گرم وخشک لاک پشت،سمندرو…گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com