نام انگلیسی: Gardeghit & Meimand hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع گرده قیط و ممیند

تالابی با نیزارهای وسیع می باشد که همه ساله تعداد بیشماری از پرندگان آبزی از گونه های مختلف در این منطقه زیست، تخم گذاری و زاد و ولد می نمایند. این تالاب در مصب رودخانه گدار واقع است. اين رودخانه يكي از رودخانه*هاي دائمي شهرستان نقده بوده و از ارتفاعات مرزي ايران و عراق سرچشمه مي*گيرد و پس از دريافت شاخه*هاي متعدد از دشت اشنويه عبوركرده و وارد دشت نقده مي*گردد، در اين دشت قسمتي از آب رودخانه توسط كانال احداث شده توسط آب منطقه*اي استان آذربايجان غربي وارد سد حسنلو (تالاب حسنلو) شده و بقيه در مسير اصلي رودخانه و پس از گذشتن از محمديار و جاده اروميه، مهاباد و روستاهاي درگه سنگي، گرده قيط و مميند از محل نيزارهاي گرده قيط و مميند و پاي كوه بوغه داغ وارد باتلاق جنوبي درياچه اروميه مي*گردد و وسعت حوزه آبريزي رودخانه گدار 2103 كيلومتر مربع و مجموعه آبدهي سالانه 9/237 ميليون متر مكعب برآورد گرديده است. اين تالاب در 25 کيلومتري نقده و در شمال جاده گرده قیط - مميند واقع شده و در حدود800 هکتار وسعت دارد. این تالاب به لحاظ وسعت از مراکز مهم تجمع پرندگان مهاجر و همچنین انواع ماهیان می*باشد.این تالاب همه ساله شاهد حضور بسیاری از پرندگان نادر و در معرض تهدید تابستان گذران و زمستان گذران از جمله اردک بلوطی، اردک سفید، اردک تاجدار است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com