نام انگلیسی: Darehdagh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع دره باغ

موقعیت جغرافیایی: در شمال استان فارس ما بین ¢ ۳۳/°۳۰ تا ¢۱ /° ۳۱ عرض شمالی و ¢ ۵۴ /° ۵۲ تا¢ ۴۳ /° ۵۳ طول جغرافیایی قرار گرفته است.
حداکثر ارتفاع: ۲۸۵۹ متر
حداقل ارتفاع: ۱۴۵۰ متر
وسعت منطقه: ۱۴۰۰۰۰ هکتار
حدود چهارگانه منطقه دره باغ
شمال: از ده عرب و روستای رستم آباد در امتداد دامنه کوه همباس و کوه پوزه سیاه پس از قطع دو راهی اسفند آباد هنشک در امتداد دامنه کوه اسی بخورد به مزرعه برد شیراز
شرق: از مزرعه برد شیراز در امتداد جاده خاکی ماشین رو به مزرعه چهرک
جنوب: ازمزرعه چهرک در امتداد جاده خاکی قدیمی سوراین ده بید بخور به روستای گوشتی در امتداد خط منحنی ۲۵۰۰ به جاده آسفالته شیراز آباده در محل گردنه کولی کش و در امتداد جاده آسفالته تا دو راهی کارخانه سیمان آباده
غرب: از دو راهی کارخانه سیمان آباده در امتداد جاده ماشین رو بطرف روستای ولی آباد بخورد به ده عرب و روستای رستم آباد.
حیات وحش منطقه دره باغ
عمده ترین حیوانات وحشی منطقه شامل:
۱-کل و بز
۲-قوچ و میش
۳-پلنگ
۴-گرگ
۵-روباه
۶-خرگوش
۷-تشی
عمده ترین پرندگان منطقه شامل:
۱-کبک
۲-تیهو
۳-با قرقره
۴-کبوتر وحشی
۵-پرندگان شکاری
۶-لاشخورها
پوشش گیاهی
عمده ترین پوشش گیاهی منطقه شامل:
۱-درخت بنه
۲-بادام وحشی
۳-آلبالو وحشی
۴-کیکم
۵-انجیر وحشی
۶-قیچ درمنه
۷-کما اترپیکلس
۸-گز
۹-زرشک
۱۰-نی
۱۱-کاروان کش
۱۲-گوش بره
۱۳-کاکوتی
۱۴-برنجاسف
۱۵-شقایق زرد
۱۶-انواع گون
۱۷-کنگر
۱۸-اسپند
۱۹-گونه های علفی یکساله
منابع آبی منطقه دره باغ
چشمه مروارید – چشمه همبس- چشمه رفوک- چشمه آب مک- چشمه فریادون- چشمه بیدخنک- چشمه سرخابی- چشمه دره نار- چشمه اموک- چشمه دره باغ- چشمه لای نیریز- چشمه انجیر – چشمه پازندون – چشمه اسی
آثار تاریخی منطقه دره باغ
در محورهای غرب و شمال و شرق منطقه قلعه های قدیمی معروف به قلعه نواحی – کاروانسراهای شاه عباسگردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com