نام انگلیسی: Drabadam hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع دربادام

نام منطقه از نام روستایی دربادام که همجوار با منطقه در ظلع غربی آن واقع شده است گرفته شده . این منطقه از سال ۱۳۵۵مورد توجه بوده و عملا از سال ۱۳۵۷به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت بوده است.
حد و حدود قانونی منطقه حفاظت شده دربادام : تقاطع دره تیوان با رودخانه درونگر به طرف شمال غربی بر روی خطالراس جغرافیایی تا نقطه ارتفاعی ۲۲۰۰متر و پس در امتداد شمال تا مرز ترکمنستان و از سمت غرب تا حدود شرقی شهر باجگیران .
منابع آبی: چشمه و دو رودخانه دربادام و شمخال در منطقه در تمام فصول قادرند آب مورد نیاز حیان وحش را تامین کنند . که البته علاوه بر تامین آب حیات وحش رودخانه های دربادام و شمخال آب مورد نیاز برای کشاورزی و سایر فعالیتهای انسانی ۱۹روستای کوچک و بزرگ حاشیه این پناهگاه را نیز تامین می کنند.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com