نام انگلیسی: Draneh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع درانه

منطقه شکار ممنوع درانه در استان خراسان رضوی و در مجاورت منطقه حفاظت شده سید مرتضی قرار دارد. منطقه مزبور با گسترش 60000 هکتار در غرب شهرستان کاشمر قرار دارد. بدليل تنوع زيستگاه حيات وحش و قابليتهاي بالقوه در زمينه احياء و حفظ پوشش گياهي و جانوري درون منطقه اي شکار ممنوع اعلام شده است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com