نام انگلیسی: Dalan hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع دالان

موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۳۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۴۹ ۵۱ تا ۵ ۵۲ و عرض جغرافیایی
۳۵ ۲۸ تا ۴۴ ۲۸ و در ۶۲ کیلومتری غرب شهرستان فیروزآباد ودر ۳۳ کیلومتری جنوب فراشبند قرار دارد.

پوشش گیاهی:
درختان بنه،کلخنگ،بادام،کیکم،آلبا لوی وحشی،گز،کنار،استبرق و انواع گونه های علفی.و…
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،کبک وتیهو،باقرقره و پرندگان شکاری.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com