نام انگلیسی: Kharmankooh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع خرمنکوه

این منطقه با وسعت ۲۶۵۸۲ هکتار بین ۳۰ ۵۳ تا ۴۰ ۵۳ طول شرقی و ۹ ۲۹ تا ۱۷ ۲۹ عرض شمالی در شرق شیراز ودر حاشیه جاده شیراز استهبان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:

ارس – سرو کوهی Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه Pistacha atlantica
کلخنگ Pistacia mutica
بادام کوهی Amygdalus scoparia
تنگرس Amygdalus lycedis
ارژن Amygdalus eriocada
کیکم Acer cinerascens
گون Astragalus spp
کلاه میرحسن Acantolimon sp
کوما –باریجه Ferula 2sp
چای کوهی Stachys sp
لاله وحشی Tulipa 3sp
بومادران Achilea sp
آویشن Thymus sp
درمنه Artemisia sp
مریم گلی Salvia sp
بابونه Anthemis 2sp
کنگر Gundelia sp
آنزروت Ebenus stellata
گل گندم Centura 4 sp
شکر تیغال Echinops sp
بهمن Stipa barbata
رعنا زیبا Gailardia spحیات وحش:
پستانداران :کل و بز ، قوچ و میش خرگوش ،گرگ ، روباه و…
پرندگان شامل: کبک،تیهوو انواع پرندگان شکاریگردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com