نام انگلیسی: Chah Naft hunting prohibited area

نام فارسی :
نطقه شکار ممنوع چاه نفت

موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۹۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۲ ۵۵ تا ۳۳ ۵۵ و عرض جغرافیایی ۵۹ ۲۷ تا ۴ ۲۸ در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی داراب ودر مجاورت جاده داراب به بندر عباس واقع شده است.
پوشش گیاهی:
بنه ،قیچ،بادام وحشی ،تنگرس،درمنه،شقایق وحشی،ارس،کیکم و گیاهان خانواده گندمیان.
حیات وحش :
کل وبز ،قوچ ومیش ،پلنگ،گرگ،شغال،روباه معمولی،روباه سردم سفید، تشی،خرگوش و…
پرندگان:
هوبره،دراج،کبک،تیهو، کبوتر ،قمری، بلدرچین،سینه سیاه و…

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com