نام انگلیسی: Tootsiah hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع توت سیاه

موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۲۰۰۰۰ هکتار بین ۴۱ ۵۲ تا ۱۰۵۳ طول شرقی و ۱۱ ۳۰ تا ۲۱ ۳۰ عرض شمالی در شمال شرقی استان فارس و در انتهای سوریان و بوانات واقع شده است.

پوشش گیاهی:
بنه ،بادام،گز،انواع گون،قیچو گونه های یک ساله و چند ساله میباشد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش ، پلنگ،گرگ،روباه، خرگوش وپرندگان آن شامل کبک،کوکر،سینه سفید وانواع پرندگان شکاری .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com