نام انگلیسی: Padena hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع پادنا

موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۴۰۰۰۰ هکتار بین ۳۲ ۵۲ تا ۵۰۵۲ طول شرقی و ۳۸ ۲۸ تا ۵۸ ۲۸ عرض شمالی در جنوب شیراز ودر شرق و شمال فیروزآبادواقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا” درختان جنگلی : بنه (پسته وحشی )،بادام وحشی ،کیکم ، زیتون ،ارس ،داغداغان ،ارژن ،زالزالک ،گیاهان مرتعی ،درمنه و گونه های علفی یکساله از خانواده گرامینه ولگومینوز
ارس – سرو کوهی Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه Pistacha atlantica
کلخنگ Pistacia mutica
بادام کوهی Amygdalus scoparia
تنگرس Amygdalus lycedis
ارژن Amygdalus eriocada
کیکم Acer cinerascens
گون Astragalus spp
کنگر Gundelia sp


حیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، گربه وحشی، روباه، شغال ،تشی
پرندگان : کبک ،تیهو کبوتر جنگلی ، قمری دارکوب ،چک چک ، هد هد ،سنگ چشم ،
کمر کلی، سبز قبا ،کلاغ زاغی ،خانواده گنجشک،زنبور خوار و پرندگان شکاری
آسیب*پذیر حمایت شده در خطر انقراض نام فارسی نام علمی
* گرک Canis lupus
* گربه وحشی Felis sylveseris
* آهو Gazella subgutturosa
کفتار Hyacna hyacna
قوچ و میش وحشی Ovis oricntalis
* * *روباه

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com