نام انگلیسی: Dalankouh & Zayanderood dam hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكارممنوع دالانكوه و درياچه سد زاينده رود

اين منطقه با مساحت 78389 هكتار در شمال غربي شهر اصفهان واقع شده است. اين ناحيه شامل زيستگاههاي كوهستاني دالانكوه واقع در شهرستان چادگان و زيستگاه آبي رودخانه و درياچه سد زاينده*رود مي باشد. گونه هاي مختلف گياهي از قبيل انواع گونها، جاشير، انجير وحشي، بادام وحشي و سرو كوهي در اين ناحيه رويش دارند. اين منطقه زيستگاه بسياري از گونه هاي جانوري محسوب مي شود و بخصوص در فصل زمستان انواع گونه هاي پرندگان مهاجر جهت زمستان گذراني مدتي را در اين ناحيه سپري مي كنند.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com