نام انگلیسی: Chelcheli hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع میشو داغ

رشتة کوهستانى ميشوداغ ، با امتداد خاورى- باخترى و در حدفاصل دشت مرند و جلگة شبستر، در شمال باختر ايران واقع شده است. واحدهاى توپوگرافى و زمين شناسى منطقه به وسيلة گسل شمالى ميشو و گسلهاى ديگر، که در جهت خاورى- باخترى کشيده شده*اند، از همديگر جدا مى*شوند. دامنة شمالى اين کوهستان، سرچشمة رودخانه*هايى دائمى است که درجهت جنوب به شمال جريان دارند. اين رودخانه*ها در انتهاى حوضة آبريز خود و پيش از ورود به دشت مرند، ساختارهاى زمين شناسى وگسلهاى مهم منطقه را به صورت عرضى قطع کرده*اند.
کوه می*شو (می*شوداغ) در گذشته از نظر تنوع گونه*های زیستی منطقه*ای ارزشمند به حساب می*رفت و اکنون با تخریب زیستگاه*ها و کم شدن شمار جانداران روبرو است.
می*شوداغ در اشل اکوسیستمیک آذربایجان زیستگاهی پیرامونی و پشتوانه*ای برای بقای بیوتای اندمیک آذربایجان محسوب می*شود. وجود بیش از ۳۸۵ گونه گیاه شناخته شده و پوشش گیاهی و تنوع گونه*ای اندمیک مخصوص و منحصر به می*شو بیانگر ارزش و اهمیت پوشش گیاهی این منطقه*است.
منطقه می*شو از لحاظ قرار داشتن در میان مناطق حفاظت شده مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات از سمت شمال و شمال غربی و پارک ملی دریاچه ارومیه از سمت جنوب، و داشتن فون جانوری تنوع زیستی (بیوم) ارزشمند دارای اهمیت فراوانی است.
فلور ميشوداغ از نظر غناي پوشش گياهي حائز اهميت فراواني و بالاخص از نظر فلور سيستميك يا تنوع گونه ها اهميت مهمي را در سطح كشور داراست . و به احتمال قريب به يقين در تمام ايران و شايد در تمام جهان بندرت مي توان منطقه محدوده كوچكي به وسعت ميشوداغ را يافت كه بتواند اين تعداد عظيم گونه را در يك مساحت كوچك ارائه كند .
غناي فلور سيستميك منطقه علاوه بر جهات تاريخي ـ تحولات گذشته ، تلاقي و تقاطع قلمروهاي گياهي متعدد ـ از غناي شرايط اكوژيك ناشي است . كوهي به ارتفاع 3125 متر بصورت توده اي فشرده با شيب هاي متفاوت و داخل جلگه اي كه توده هاي هوايي را از دره هاي متقاطع دريافت مي كند سربرافراشته و دامنه شمالي اين كوه بر تأييد پوشش گياهي بسيار غني ، تفاوت اساسي با همه مناطق مجاور دارد . نياز به يادآوري ندارد كه گراديان دما در جهت عمودي ـ ارتفاع ـ هزار مرتبه قوي تر از گراديان دما قطب است از اينرو نوارهاي منطبق پوششهاي گياهي و مالا گونه هاي تشكيل دهنده آنها روي رشته كوهي به ارتفاع 3125 متر ارتفاع نهاني ميشوداغ بايد بتواند مجموعة پوشش گياهي در عرض 3125 متر را روي خود جاي دهد و ميشوداغ كه مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته است 385 گونه است.درست پشت این کوه شهر زیبای من قرار داره. این کوه 1طبیعت زیبایی داره که با زبون نمیشه وصفش کرد. منکه عاشقشم....
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com