با هزار سختي در زمان جا به جايي ازش به خوبي مراقبت كردم...
ممنون از دوستاني كه حداقل كمي جست و جو كردند و داوطلب نكه داري از deepsea بودن
متاسفانه من بعد از روزي كه تابيك واكذاري رو زدم ديكه به اينترنت دست رسي نداشتم مكر نه جوابتونو ميدادم.
باز هم ممنون.