نام انگلیسی: Ghamsar hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع قمصر

اين منطقه با وسعت 78000 هكتار در حاشيه شهر توريستي قمصر و در جنوب غربي شهرستان كاشان واقع شده است. اغلب بخشهاي اين منطقه كوهستاني و بخش محدودي دشتي است. پوشش گياهي متنوعي در اين ناحيه رويش دارد كه عمدتاً از نوع بوته اي- علوفه اي است. گونه*هاي جانوري شاخص اين منطقه نيز كل و بز و قوچ و ميش می باشند. قمصر در دامان كوههاي مرتفع مركزي ايران قرار گرفته است. كوههاي مهم اطراف قمصر عبارتند از : كوه اشك ـ كوه سم ـ كوه اسبي ـ كوه ميدان و كوه قيله كه به طور چتر مانند قمصر را در ميان گرفتهاند. قناتهاي مقدم و جزاوند از زيركوه ميدان بلندترين كوه منطقه به طرف قمصر روان است و چشمههاي دائمي ديگر به نام چشمه پرآب، چشمة كارين در این منطقه قرار دارند.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com