نام انگلیسی: Siah Bisheh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع سیاه بیشه

در این منطقه در اغلب اوقات سال مه غلیظ و سیاه رنگی همه جارا پوشانده و از این جهت آن را سیاه بیشه نامیده اند. منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه بوسعت 9000 هکتار در استان مازندران واقع است.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com