نام انگلیسی: Zleh Zard hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع زله زرد

منطقه زله زرد با39 هزار هكتار وسعت يكي از مناطق مهم زيستگاهي گونه هاي نادر گياهي وجانوري درسطح استان و كشوربشمار مي رود. منطقه شکار ممنوع زله زرد 80000 هکتار وسعت دارد و به مدت 5 سال تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته است.
از جانوران موجود در این منطقه میتوان به کل و بز وحشی، قوچ و میش، آهو، گرگ، روباه، خرگوش، تشی و بزمچه اشاره کرد. همچنین از پرندگان کبک، تیهو، سار و فاخته در این زیستگاه زندگی میکنند. پوشش گیاهی منطقه شامل بلوط، پلک، تنگرس، آلبالو وحشی و گیاهان مرتعی است.
سیمای عمومی منطقه از ارتفاعات فرسایش یافته، دامنه های جلگه ه ای تشکیل شده است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com