نام انگلیسی: Jeik & Zeidar hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع جیک و زیدر، سربیشه

منطقه شكار ممنوع جیک و زیدر در استان خراسان جنوبی از تاريخ پانزدهم آبان ماه سال يكهزار و سيصدو نود 15/8/90 به مدت 5 سال با حدود مشخصه ذيل شكار ممنوع اعلام گردید. شمالاً: از روستاي هشتوگان شروع و در جهت شمال شرقي در مسير روستاهاي حسين آباد، جيك و گلنام، نصرآباد و در ادامه تا دو راهي فريدون
شرقاً: از دو راهي رودخانه فريدون در جهت جنوب به سمت روستاهاي فريدون، كندر، كوشه، حاجي آباد، سنجي، تقاطع جاده دهك و در ادامه در مسيرروستاهاي ملك آباد، خونيك تا خسرو آباد. جنوباً: از خسروآباد در مسيرجاده روستايي به سمت غرب و روستاهاي يزدان چاه تا روستاي گزيدري پايين.
غرباً: از روستاي گزيدري پايين در جهت شمال و در مسير روستاهاي حسين آباد كرق سنگ، دهك، سنگان، اسلام آباد، منصورآباد، مسعودي، هوريشي تا هشتوگان
وسعت این منطقه در حدود 35000 هکتار است.


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com