گلدان هایِ پلاستیکی زیاد زیبا نیستند، اما اگر قوطی هایِ بزرگِ غذا‌ها و یا پودرِ ماشین لباس شویی را با شاخه هایِ کوچکِ چوبی بپوشانید و به عنوانِ گلدان موردِ استفاده قرار دهید، حتماً به نتیجه رضایت بخشی می رسید.
ساختنِ این گلدان بسیار آسان است؛ در اینجا مراحلِ کار را توضیح می‌دهیم:1. یک دسته چوب پیدا کرده و آن‌ها را به نحوی کوتاه کنید که طولشان مساوی شود. ممکن است ترجیح دهید که طولِ آن‌ها کمی بیشتر از طولِ قوطیتان باشد. همچنین ممکن است ترجیح دهید که از اره برایِ بریدن استفاده نکنید و چوب‌ها را به طولِ دلخواه‌تان بشکنید.

2. یک تکه بلند ریسمان بردارید (تقریباً در حدودِ 1.5 متر)، و از وسطِ ریسمان شروع کرده و تکه هایِ چوب را به یکدیگر گره بزنید. ریسمان را در نزدیکِ انتهایِ چوب‌ها گره بزنید. گره‌هایتان باید تمیز باشند.

3. به گره زدنِ شاخه‌ها ادامه دهید تا ردیفِ بلندی از آن‌ها را به دست بیاورید؛ سپس آن‌ها را به آرامی دورِ قوطیتان بپیچید تا متوجه شوید که طولِ ردیفِ شاخه‌ها متناسب با اندازه دورِ قوطیتان است یا خیر؛ شاخه‌ها باید به یکدیگر چسبیده باشند اما نباید رویِ یکدیگر قرار بگیرند. همانطور که در شکل می‌بینید لازم نیست شاخه هایِ کوچک را دور بریزید. می‌توانید آن‌ها را نیز رویِ کارتان قرار دهید.

4. پس از گره زدنِ یک انتهایِ شاخه‌ها به یکدیگر مطابقِ شکل، و چک کردنِ طولِ ردیفتان، گره زدن را در موردِ انتهایِ دیگرِ شاخه‌ها نیز انجام دهید.
5. قوطی را مطابقِ شکل با یک تکه گونی بپوشانید. مقداری از گونی را در بالا و پایینِ قوطی تا زده و با چسب بچسبانید. نیازی نیست این کار را عالی انجام دهید، چون در هر حال رویِ آن پوشیده می‌شود. در موردِ گیاهانی که در قوطی کاشته می‌شوند باید سوراخ‌هایی را برایِ خروجِ آب در زیرِ قوطی ایجاد کنید و سطحِ زیری را کامل با گونی نپوشانید.

6. تنها کافی است که ردیفِ شاخه‌ها را دورِ قوطی بپیچید و انتهایِ ریسمان‌ها را بهم گره بزنید. گلدانتان آماده است!