گلدان هایِ گل، بهترین وسایل برایِ دکوراسیونِ داخلی خانه هستند. آن ها در طرح ها و شکل هایِ متنوعی وجود دارند و شما می توانید به آسانی گلدانی را که به طراحی داخلیِ منزل تان می آید پیدا کنید.

حتی می توانید خودتان این گلدان ها را بسازید!
برایِ مثال شما می توانید برایِ ساختِ گلدان از یک کندۀ چوبیِ کوچک استفاده کنید. این گلدان هایِ ساخته شده از کنده هایِ کوچکِ درخت ظاهری طبیعی و بی تکلف دارند، و در صورتی که این ویژگی ها با سبکِ دکوراسیونِ داخلیِ منزلتان هماهنگی دارند، در ساختِ تعدادی از آن ها برایِ خانه تان تردید نکنیدبرایِ ساختِ این گلدان ها شما باید داخلِ کنده را به اندازه ای سوراخ کنید که بتوانید یک گلدان یا بطریِ شیشه ای درونِ آن قرار دهید. شما می توانید کنده را سمباده بزنید و یا چند خراش و پوسته رویِ آن باقی بگذارید؛ حتی می توانید آن را رنگ کنید. این ها همگی به سلیقه و میلِ شما بستگی دارند. پس از آماده شدنِ گلدان شما می توانید تعدادی گلِ تازه و یا خشک و یا چند شاخۀ خشک درونِ آن قرار دهید.