واگذاری ،هر ٣ نر و حدودا یک ماه و نیمه هستند برای اطلاعات بیشتر با شماره ٠٩١٢٦٥٠٠٧٦١ تماس بگیرید