علائم به کار رفته در جدول:

Y => سازگاری دارد.
C => با احتیاط، ممکن است سازگار باشند.
N => به هیچ وجه سازگاری ندارد.