من خودم از اسم شگی و اسکوبی خوشم میاد دوس دارم سگ داشته باشم اسمشو بذارم شگی