ماهي پتروفيلوم آلتوم Pterophyllum altum Orinoco angelفرشته ماهي آلتوم خويشاوند نزديك فرشته ماهي آب شيرين معمولي است و در منطقه نسبتا بزرگي يافت ميشود از اطراف ريواورينوكو و ريو نگرو در برزيل تا ونزوئلا و كلمبيا .
اگرچه گمان ميرود و اعتقاد بسياري از مردم حتي متخصصان فن بر اين است كه فرشته ماهي آلتوم تنها در حوزه ريواورينوكو يافت ميشود وليكن مطالعات نشان داده كه اين ماهي در محدوده وسيعتري يافت ميشود.

پتروفيليوم التوم كه با نام فرشته ماهي آلتوم شناخته ميشود معمولا در ديد و دسترس آكواريوم داران و عرضه كنندگان ماهي زينتي قرار نميگيرد و در حوزه توليد تجاري قرا ندارد زيرا نگهداري و تكثير ان نسبت به فرشته ماهي معمولي سخت تر بوده و قيمتش در مقايسه با فرشته ماهي اسكالار بيشتر است .
گاه فرشته ماهيان ديگري كه در اين رديف و شبيه ماهي آلتوم هستند را به جاي آن به فروش ميرسانند كه توجه به اين امر در شناسايي فرشته ماهي آلتوم ميتواند مفيد باشد.
فرشته ماهي آلتوم Pterophyllum altum


كلمه آلتوم altum در نام فرشته ماهي آلتوم Pterophyllum altum در لاتين به معناي بلند است كه متناسب با شكل و شمايل اين ماهي است. زيرا بدنشان به بلنداي 30 سانتيمتر ميرسد در حاليكه طولي تنها به اندازه 15 سانتيمتر دارند .
در خصوص نگهداري فرشته ماهي آلتوم گفته شده كه ماهي حساس تري نسبت به فرشته ماهيان معمول است و شرايطي مشابه نگهداري ماهي ديسكس برايش بايد فراهم شود.

اين ماهي متناسب با بلنداي قامتش به آكواريومي با حداقل عمق 75 سانتيمتر نياز دارد. ابعاد ديگر آكواريوم از اهميت كمتري برخوردار بوده و طولي در حدود 120 سانتيمتر ميتواند براي اكواريوم اين ماهي نيز مناسب باشد.
اكواريوم بايد با قطعات چوبي بزرگي كه ترجيحا به سطح آب برسند دكور شده باشد.
گياهاني با برك بزرگ نظير شمشير آمازون Amazon swordsplants كه به تنهايي كاشته شود ميتواند در اين خصوص مفيد باشد.
آب سبك و پ هاش بين 4.5 تا 6.5 براي فرشته ماهي آلتوم Pterophyllum altum مناسب است.
فرشته ماهي آلتوم آب بسيار گرم را دوست دارد و بهترين دماي نگهداي آن در حدود 28 تا 30 درجه سانتيگراد است
. سطح نيترات آب بايد بسيار پايين باشد و جريان آب نيز بسيار ضعيف باشد تا تقليدي از شرايط زيستي طبيعي اين ماهي در طبيعت فراهم شود.
فرشته ماهي آلتوم مناسب براي نگهداري با ساير ماهيان آرام است خصوصا ماهيان آرامي كه داراي منشا مشتركي باشند نظير ديسكاس و تتراها.
ماهيان كوچك نظير تتراي نئون و كاردينال بهتر است با ماهي آلتوم نگهداري نشوند چون ممكن است توسط آنها خورده شوند.
براي حفظ خلوص فرشته ماهي آلتوم هرگز نبايد با فرشته ماهيان معمولي يا فرشته ماهي اسكالار نگهداري شوتند زيرا امكان جفت خوردن و ايجاد هيبريد در بين آنها وجود دارد.
تعيين جنسيت فرشته ماهي آلتوم در خارج از فصل و دوره توليد مثلي بسيار مشكل است .
اگرچه تكثير فرشته ماهي آلتوم در آكواريوم مشكل است ولي شرايط تكثيرش مشابه فرشته ماهي معمولي و ديسكاس است .
اولين مشكل در توليد مثل فرشته ماهي آلتوم تهيه جفت مناسب است و بهترين روش ، نگهداري 8 تا 10 ماهي جوان با يكديگر و فراهم آوردن انتخاب جفت به صورت طبيعي در خود گروه است.
پس از تهيه جفت مناسب نياز به جيره مناسبي است كه در برگيرنده غذاي زنده و يخ زده مطلوب است و براي امادگي در رسيدن به شرايط توليد مثلي لازم هستند.
ماهيان مولد فرشته ماهي آلتوم در آب سبك و اسيدي توليد مثل كرده و نسبت به فرشته ماهيان معمولي والدين بهتري بوده و از نوزادان خود مراقبت ميكنند.
نوزادان تازه بدنيا آمده بايد از ميگوي آب شيرين تازه تفريخ شده تغذيه شوند.

فرشته ماهي آلتوم بزرگتر و يهن و مسطح تر و داراي باله هاي نوك تيزتري از فرشته ماهي هاي معمولي يعني انواع پتروفيليوم اسكالار است .
فرشته ماهي آلتوم Pterophyllum altumاگرچه فرشته ماهي آلتوم نسبت به تغييرات شرايط آب نسبت به فرشته ماهي هاي معمولي حساس تر است و به همان نسبت نگهداري از آن سخت تر است اما در هر صورت به دليل زيبايي و جلوه خاصشان و نيز اينكه كمتر در فروشگاه ها ي عرضه ماهيان زينتي يافت ميشوند ، ارزش پرداخت هزينه بيشتري براي خريد و نيز تلاش بيشتري براي نگهداري را دارند


نبع :
http://freshaquarium.about.com/od/an...-Angelfish.htm

Altum Angelfish