یکی دیگه از راه های مناسب برای کنترل نیترات و فسفات ats
است (algae turf scrubber) که به ان کشت جلبک گفته میشود
که این روش در دهه ی 1970 توست دکتر والتر ادی مدیر بخش
ازمایشگاه سیستم دریایی ابدا شد
در این روش روی یک صفحه پلاستیکی از جنس طلق
به همراه واتر پمپی که اب روی این صفحه جریان میده
زیر نور مناسب به پرورش جلبک میپردازن
که در این بخش در این مورد بحث میشود