عمل فتوسنتز در کلروپلاست گیاهان وجلبک ها انجام می شود واهن در
زنجیره ی انتقال الکترون در داخل کلروپلاست مورد استفاده قرار می گیرد
بنابراین وجود ان برای ادامه حیات و عملکرد ارگانیسم های فتوسنتز کننده مانند گیاهان
وجلبک های ژئوگزانتلا که تامین کننده انرژی مرجان می باشند . ضروری است حفظ سطح اهن بین
0.05الی 0.10 میلی گرم در لیتر می تواند ایده ال باشد .
در این حالت باید سطح فسفات اب در پایین ترین حد خود باشد در غیر اینصورت رشد جلبک های
مزاحم اجتناب ناپذیر خواهد بود