عنصر سیلیس si یکی از عناصر تشکیل دهنده اب دریا هست که معمولا در اب
به صورت سیلیکات SIO2 میباشد . این ماده شیمیایی توسط برخی ارگانیسم های
دریایی مصرف میشود و وجود ان در اکواریوم الزامی است .
دیاتوم یا جلبک قهوه ای بزرگترین گروه مصرف کننده سیلیکات هستند .
به همین دلیل در صورت افزایش بیش از حد sio2 در اب رشد جلبگ قهوه ای
افزایش خواهد یافت.
اسفنجها جهت ساخت دیواره های داخلی خود و بی مهرگان مانند حلزون ها
و صدفها جهت رشد به سیلیکات دارند .
میزان مناسب سیلیکات در اب دریا 2.8 میلی گرم در لیتر است
که در اعماق میتواند مختلف باشد اما نیزان سیلیکات در اکواریوم باید
حداکثر بین 1 الی2 میلی گرم در لیتر باشد