به جرات میشه گفت که کلسیم مهمترین عنصر در بین عناصر موجود
در اب دریا است . این عنصر حیاتی نقش بسار مهمی در اسکلت سازی مرجان ها ایفا میکند
کلسیم میشه به دو شکل هیدروکسیدکلسیم و کربنات کلسیم به اب اضافه کرد
که درین تایپک در باره این عنصر حیاتی بحث خواهد شد