سیانوباکتر - Cyanobacteria
نام علمی: Cyanobacteria
نام رایج: Cyanobacteria - سیانو باکتر
درجه دشواری در حذف جلبک: بسیار آسان
دلایل ایجاد این جلبک: کمبود نیتروژن
مشخصات: همانند لجن سبز
روش حذف جلبک: ایجاد تعادل در مواد غذایی

اطلاعات و مشخصات بیشتر به زودی در میهن پت