باورش سخته که هنوز انسان هایی با این توحش زندگی میکنند . جنگ خروس ها چه لذتی داره واقعا؟! معمولا خروس بازنده به دلیل شدت جراحات وارده و کور شدن سرش بریده میشه و حضار و تماشا گران لذت میبرند از دیدن این صحنه های وحشتناک!!!!!!!