در این فیلم پلنگ ایرانی را در طبیعت و محل اصلی زندگیش مشاهده میکند
البته محدوده و قلمرو زندگی پلنگ ایرانی بسیار گسترده است و از جنگل های بارانی شمال کشور تا کوه های مرز پاکستان و افغانستان یافت میشود!هر چند که دیگه این هم داره منقرض میشه