به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران ، گونه‌هاي گياهي و جانوري در 9 گروه تقسيم بندي مي‌شوند که آهوي ايراني گروه vu قرار گرفته است. حيوانات و گياهان اين طبقه به عنوان "گونه‌هاي در معرض آسيب" معرفي مي‌شوند. تعداد اين گونه‌ها کم است و بر اساس آمار ليست قرمز سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي 8565 گونه در اين طبقه جاي دارند.
تقسيم بندي سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي به اين شرح است:
EX
Extinct: گونه‌هاي که کاملا منقرض شده و در طبيعت وجود ندارند در اين دسته قرار مي‌گيرند. ببر ايراني يا ببر مازندران با نام علمي(Panthera tigris virgata) که در جنگل‌هاي مازندران زندگي مي‌کرده از اين گونه است. آخرين ببر در مازندران که افراد محلي به آن شير سرخ مي‌گفتند در سال ???? ه.ش در جنگل به دست يک شکارچي محلي شکار شد.

EW
Extinct in the Wild: گونه‌هاي که در طبيعت زندگي نمي‌کنند و فقط به صورت محدود در باغ وحش‌ها و مراکز تحقيقاتي مي‌توان يافت.

CE
Critically Endangered: اين گونه‌‌ها به صورت بحراني و به شدت وخيم در حال انقراض هستند. لاک‌پشت عقابي که در قشم يافت مي‌شوند جزو اين گروه به حساب مي‌آيد.

EN
Endangered: اين گروه را به عنوان "در حال انقراض" مي‌شناسند. گونه‌هاي اين طبقه به دليل کمي جمعيت، آسيب پذيري به دليل تغيير در محيط زندگي و يا شکار غير مجاز بيشتر از ساير گونه‌ها در معرض نابودي هستند. يوز ايراني اخيرا در اين طبقه قرار گرفته است. IUCN حدود40 درصد از گونه‌هاي نمونه‌برداري شده را در اين طبقه قرار داده است.
VU
Vulnerable : حيوانات و گياهان اين طبقه به عنوان "گونه‌هاي در معرض آسيب" معرفي مي‌شوند. تعداد اين گونه‌ها کم است و بر اساس آمار ليست قرمز سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي 8565 گونه در اين طبقه جاي دارند.

NT
Near Threatened : در آستانه تهديد قرار دارند ولي هنوز در معرض آسيب قرار ندارند. مانند روباه يال‌دار.


LC
Least Concern: با نگراني و حساسيت کمتر به آنها نگاه مي‌شود. گونه‌هاي اين طبقه را نمي‌توان در طبقه ديگري جاي داد و اين به معناي کمي اطلاعات از آنها نيست.

DD
Data Deficient: گونه‌هاي گياهي و جانوري که اطلاعات کمي نسبت به آنها وجود داشته باشد مثل کبوتر کوهي و ميمون پوزه دراز کوچک و... را در اين گروه قرار مي‌دهند.

EN
Not Evaluated: ارزيابي در مورد اين گونه‌ها صورت نگرفته است.

سازمان محيط زيست ايران آهو را در ليست حفاظت شده خود قرار داده و اخيرا برنامه اي 5 ساله به منظور" اطمينان از خروج اين گونه از مقام يک گونه تهديد شده " تدوين کرده است و قصد دارد آنرا با مشارکت سايپا به اجرا در آورد.