گفتم که عکسا از سیستم پاک شدن اگه پیدا کنم عکسارو دوباره میذارم