این سگ مهربان به صاحب فلجش کمک میکنه و از خرید گرفته تا حتی مرتب کردن تخت خواب صاحبش رو انجام میده

منبع :http://forum.pacyrus.com/showthread.php?t=118887