نام علمی : Pluvialis Apricariaنام انگلیسی: European Golden Plover نام فارسی: سلیم طلایی
مشخصات ظاهری: این پرنده28 سانتیمتر طول دارد و کنار آبزی است. سلیم نسبتا بزرگی است و با منقار و پاهای نسبتا کوچک و سیاه، سطح پشتی سفید، زرد- قهوه ای ، زیر تنه ی سفی خاکستری دیده می شود. در بهار ، چانه، گلو، سینه و شکم سیاه با حاشیه ی سفید مشاهده می شود. منقار سیاه، پاها خاکستری تیره، سر و رو تنه زرد طلایی با لکه های سیاه فراوانی دیده می شود. محل اتصال بال به پهلوها در زیر به رنگ سفید است. این سفیدی در سلیم خاکستری سیاه رنگ است . پرنده ی اجتماعی بوده و همراه سایر سلیم ها و آبچلیک ها دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده سوت مانند خفه، شبیه «پی ی ه» یا تکرار «پی یو-یو، شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها، خورها، مصب ها، اراضی شخم زده، و کشتزارها به سر می برد. در ایران، در نواحی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس دیده می شود.

حفاظت: پس از بررسی دقیق وضیعت پراکندگی و جمعیت این پرنده اقدام مناسب حفاظتی ضروری است.

http://www.irandeserts.com/content/%...B%8C%DB%8C.htm