گیاه دیزیگتکا ( نوعی آزالیا)

خصوصیات: برگها پنجه ای به طول ۲۰-۱۸ سانتیمتر مناسب کاشت گروهی است. در شرایط نوری مناسب برگها به رنگ برنزی زیبایی در می آیند و گلهای آن در شرایط آپارتمانی ظاهر نمی شود. رنگ برگها با رنگ دمبرگ و ساقه های قهوه ای که دارای خالهای سفید هستند هماهنگی جالبی دارند...
نور: احتیاج شدید به نور دارد البته به طور غیر مستقیم
دما: تابستان ( ۲۱ درجه) و در زمستان ( ۱۵ درجه)
آبیاری: تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هفته ای ۱ بار
غبارپاشی: تابستان هر روز و بهتر است از دستگاه تولید رطوبت برقی استفاده شود.
خاک: خاکبرگ
کوددهی: هر ۱۴ روز ۱ بار با کودهای شیمیایی
ازدیاد: قلمه از ساقه و کاشت آن در محیط های گرم و مرطوب ، کاشت بذر
عوارض و درمان: حاشیه برگها دارای نقاط سوخته است که در اثر نور مستقیم است . رشد گیاه کم و برگهای جوان بسیار ضعیف هستند که در اثر کمبود تغذیه است . برگهای بالایی در حالیکه سبز هستند سقوط می کنند که در اثر هوای سرد است . برگها نرم و آبکی شده و سقوط می کنند که در اثر باتلاقی بودن خاک ایجاد می – شود. برگها خشک و شکننده شده و خود را می اندازند که در اثر هوای گرم و خشک است . برگهای زیرین ناگهان سقوط می کنند که در اثر ناکافی بودن نور به وجود می آید.
نکته: هنگام خرید ، گیاه ریشه پر و دارای برگهای جوان و فاقد برگهای بالغ برنزه باشد . توجه نمایید کلیه برگهای ساقه اصلی سالم باشد و برای تامین رطوبت از روش رطوبت دایمی استفاده کنید . هر سال در بهار تعویض گلدان انجام می گیرد.
www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html