جالب بود ممنون.ولی یکم عمرش نسبت به سگ های دیگه کم نیست؟!