توکای پشت بلوطی

نام علمی : Turdus Pilarisنام انگلیسی: Fieldfare نام فارسی: توکای پشت بلوطی
مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 25 سانتیمتر طول داردو اندکی بزرگتر از توکای سیاه است. و تنها توکایی است که روتنه و پشت بال هایش (جبه ) قهوه ای قرمز است که با سر و دمگاه خاکستریش در تضاد قرار دارد. سینه قرمز زرد رنگ با خال های سیاه، پهلوها با علامت های «7» مانند و پوشش زیر بال ها سفید است. زیرته و پرهای پوششی زیر دم سفید خاکستری و دم سیاه است. پروازش اندکی موجدار بود ه واغلب به صورت گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، شبیه «داش- داش- داش» یا « وید»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز، کشتزارها و یا درختان به سر می برد. در ایران، زمستان ها د ر شمال فراوان است و گاهی نیز در جنوب مرکزی و جنوب غربی دیده می شود.

.
http://www.irandeserts.com/content/%...8%B7%DB%8C.htm