پی پت تالابی

نام علمی : Anthus Spinolettaنام انگلیسی: Water Pipit نام فارسی: پی پت تالابی

مشخصات ظاهری :
این پرنده 16 سانتیمتر طول دارد و شبیه پی یت صحرایی ، اما اندکی پر جثه تر، با خطوط روشن تر و پاهای سیا قهوه ای است ( البته استثناهایی نیز وجود دارد). د رمقایسه با پی یت دشتی، تارک و روتنه خاکستری قرمز و زیر تنه سفید یا خط خط بیشتر است. در فصل تولید مثل، سینه به رنگ های گوناگون کلی تا صورتی در می آید. و عملا فاقد رگه رگه است. نوار ابرویی سفید نخودی، آشکارا دیده می شود. در زمستان، روتنه قهوه ای تر، اما از پی یت دشتی خاکستری تر، زیرتنه سفید تر و سینه قرمز صورتی است. شاهپرهای کناری دم سفیدند.

صدا: صدای این پرنده متنوع و در پرواز، شبیه ته ری- ته ری- ته ری-ته ری» یا تکرار آن و « ته زوت زو- ته زوت سی تسی» یا « ته سه ریه» یا به زی سپ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق کوهستانی، بالاتر از حد درختان و زمستان ها در اراضی پست آبدار، کنار دریاچه ها و رودخانه ها به سر برده و در شکاف صخره ها تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها فراوان و به تعداد اندک در مناطق شمال غرب تولید مثل می کند.

حفاظت: این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.
http://www.irandeserts.com/content/%...8%A8%DB%8C.htm